注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

筑梦

且行且思,且思且行……

 
 
 

日志

 
 
关于我

教育是一种情怀——温馨、美好。 教育更是一份担当——厚重、博大。 行走在教育的路上,如果让我选择一种生存的姿态,那一定是诗意地栖居。 我愿意守着一颗淡泊之心,怀揣并不卑微的情怀遨游于学生的心灵深处,剥茧抽丝,轻轻地唤醒他们的良知、使他们意气风发地走在人生的路上……担当一份属于自己的责任。

人教版三年级下册语文看拼音写词语1~4单元  

2013-05-27 14:22:40|  分类: 学习资料 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

1

yàn  zi    wū  hēi  qīng kuài   chì bǎng  jiǎn dāo

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

wěi ba     huó pō    wēi  fēng  gǎn  jí  jù lǒng

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

 zēng tiān   shēng jī    lüè guò   dào tián  yǎn  zòu

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

  ǒu  ěr   yī quān    yīn  fú    zàn  gē 

(       )  (      )   (       )  (      )

pí juàn    zhān mǎn   jiān dāo  dàng yàng 

(       )  (      )   (       )  (      )  

guāng cǎi duó mù   yì zhuǎn yǎn        

(               )   (         ) )( )( )(

2

xì  yè  guāng jǐng  wàn zǐ qiān hóng gē yǒng bì lǜ

(     )  (      )   (             )  (    )    

huà zhuāng  jiǎn cái    hǎi bīn       

(        )  (      )   (       )   )(  

3

hé  huā   āi āi jǐ jǐ  lián péng   pò  liè    fǎng fú

(      )  (        )  (       )  (      )  (      )

 yī shāng   wǔ  dǎo   qīng tíng  qīng xiāng

(      )   (       )   (      )  (       ) 

piān piān qǐ wǔ  bǎo zhàng 

(            )   (       )

5

cuì  niǎo   wéi gān    fù bù   chèn shān  qīng cuì

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

 tòu liàng    jí fēi      pào pào    táo tuō   sì yǎng

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

yú wēng   shí  bì   dǎ xiāo  niàn tóu  yì zhǎ yǎn

(      )   (      )  (       )  (      ) (        )

yòu jiān yòu cháng  fàn zhōu  dǒu qiào    

(              )  (      )  (      ) )( )( )(

6

zhuān liè   ōu zhōu    ruì shì    shū shì  kōng tiáo 

(      )   (      )   (       )  (      )  (      )

qǐchéng  zhàn tái  tè shū  cháng tú  má fàn    (      )   (      )   (       )  (      )  (      )

qì wēn    fēng xuě    pí láo  wēn nuǎn    zhèng fǔ (      )   (      )   (       )  (      )  (      )

jiù hù    kāi dòng  yǒu qíng  zhì xiè  fēn fēn (      )   (      )   (       )  (      )  (      )

jīhán jiāo pò liè chē  zhòu jiàng  chéng qiān shàng wàn

(         ) (      )  (       )  (                )

zhòu jiàng  bá shè   tà bù  zài zhòng    

(       )  (    )   (    )  (      ) )( )( )(

 

 

 

7

shān gǔ  sēn lín  yù yù cōng cōng  zhàn lán  tián rún

(     )  (      ) (            )  (      )  (      )

gài fáng    luǒ lù    kuò dà  yí dòng dòng  lí míng

(      )   (      ) (       )  (         )  (      )

gōng  jù   jiā  jù   fēng  lì  hóng shuǐ  chuǎn qì er

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

gè shí gè yang  yīng yǒu jìn yǒu  lí  dì   kǎn chái

(           )   (           )   (      )  (       )

   咆 

( )( )( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

yù  yán   yáng quàn  kū lóng   bǎ shì   diāo zǒu

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

jiē fáng    hòu huǐ  quàn gào   pán chán  yìng yào

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

wáng yáng bǔ láo   fǎ  zé    láng  gǒu

(             )   (      )  (       )   

10

wèi guó    shè jiàn   dà yàn    běn shì   lā xuán

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

bēi cǎn     yù hé     tòng kǔ    dà chī yì jīng  

(      )   (      )  (       )  (             )

gū dān shī qún   liè kāi  jīng gōng zhīniǎo  dā  liè

(            )  (      )  (            )      

  

11

dīng zhǔ   qián pái   kào biān   zhūn què  shěn shì

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

jiǎng tái   shén qíng   yán shù   bàn xiǒng  lún liú

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

shú  xì  jiǎo dù  xiāng sì  jiào huǐ  hé yán yuè sè

(      ) (      ) (       ) (      )  (            )

yì fú huà    

(       )     

13   忧(    哀( 

sài pǎo   téng ài  pái chú  yōu shāng  chí xù  ān wèi

(     )  (      ) (       ) (       )  (     )    

qī piàn    shí huà   dù guò    suī rán   shū yíng

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

lù xiàn    kuáng bēn  shǔ jià   xíng róng  yòng tú

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

jiāng lái  jiǎ ruò  rì yuè rú shuō  shòu yì wú qióng

(      ) (      ) (            )  (             

14

jiǎn yuè   tiāo xuǎn   shāng dìng  jié zhī  duì wù

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

chén mò   jú miàn   fāng biàn   xiàn mù   shèng dà

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

lóng zhòng  jiē dào  guān zhòng  jiū zhèng  yān mò

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

yì lùn    yā què wú shēng  zhǔ xí tái   jù lè bù  

(      )   (             )  (         ) (         )

qíng bù zì jīn    rén shān rén hǎi  bó shì    

(          )      (           )   (    ) )( 

15

shí jiàng  chāo xiě    mò shuǐ    gù yì   bào fu

(      )   (      )  (       )  (      )  (       )

suō huí  chéng xīn chéng yì   chéng rèn  yuán gù

(      )   (             )    (      )  (       )

fèn  nù     dú zì    jiè chǐ    bú liào   jì rán

(      )   (      )  (       )  (      )      

dài   tì    bì jìng   dǎ  mà  jiān bǎng  jiān káng

(      )   (      )   (     )  (      )       

                         

)(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )(  )( 

 

 

  评论这张
 
阅读(345)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018